Ο Ποιητιτής και το μυστικό της Εντροπίας από την ομάδα Σκοινί-Κορδόνι