"Ο Ποιητιτής και το μυστικό της Εντροπίας" από την ομάδα Σκοινί Κορδόνι